Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií

30.3.2017

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
 
Obchodní společnost Elektroprim - Koutník, a.s.
se sídlem Praha 4 - Michle, Baarova 3/58, PSČ 140 00
 
IČO 256 88 812
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510
 
(dále jen „Společnost“)
 
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 14. 2. 2017 rozhodla o přeměně všech 310 (tři sta deseti) kusů listinných kmenových akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno, když v rámci bodu 4. pořadu jednání přijala následující usnesení:
 
„Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., rozhoduje o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno. Tedy stávajících 310 (tři sta deset) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) se mění na 310 (tři sta deset) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).
 
Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
 
Valná hromada rozhoduje v souvislosti s přeměnou listinných kmenových akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno současně o změně stanov takto:
 
V čl. V. odst. 5 stanov se čtvrtá a pátá věta ve znění „Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií.“ ruší bez náhrady. 
 
V čl. V. stanov se ruší odst. 6 ve znění „Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“ a nahrazuje se následujícím zněním:
 
„Všechny akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“
 
V čl. VIII. stanov se ruší odst. 21 ve znění „Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady.“ a nahrazuje se následujícím zněním:
 
„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.“ 
 
Do doby zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence se na listinné akcie společnosti použijí přiměřeně ustanovení stanov společnosti ve znění před touto změnou stanov, nevylučuje-li to povaha daného ustanovení.“
 
(dále jen „Usnesení“)
 
Představenstvo Společnosti na základě Usnesení vyzývá akcionáře Společnosti k:
 
a)      odevzdání všech listinných kmenových akcií na jméno emitovaných Společností; a
 
b)      sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností emitované zaknihované kmenové akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.,
 
a to ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku, když představenstvo současně uvádí, že obsah tohoto oznámení je současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti (www.elektroprim.cz) a rovněž odesílán na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.
 
Představenstvo Společnosti současně tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá listinné kmenové akcie na jméno ve shora uvedené lhůtě šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku, určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu deseti (10) kalendářních dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a bude postupovat pro tento případ v souladu s právními předpisy. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty představenstvo Společnosti zveřejní v Obchodním věstníku a dále uveřejní na internetových stránkách Společnosti; současně jej zašle akcionáři, který bude v prodlení se splněním dané povinnosti, a to na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
 
Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu dvou (2) měsíců. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty představenstvo Společnosti uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně jej zašle akcionáři, který neposkytl Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, a to na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
 
Představenstvo současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny listinné kmenové akcie na jméno a poskytnuty výše uvedené údaje o majetkových účtech v příslušné evidenci před uplynutím výše uvedené lhůty šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku. V takovém případě bude možné, aby Společnost neprodleně zajistila zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci, aniž by bylo nutné vyčkat uplynutí dané šestiměsíční lhůty.
 
Odevzdání listinných kmenových akcií na jméno a shromažďování informací potřebných k zaevidování zaknihovaných kmenových akcií na jméno na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů bude probíhat ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených příslušných lhůt v sídle Společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58, PSČ 140 00, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Za účelem zajištění administrativních předpokladů spojených s procesem odevzdání listinných akcií je každý akcionář Společnosti, který hodlá odevzdat Společností emitované listinné akcie, povinen oznámit den a konkrétní čas k odevzdání akcií, které zvolil, alespoň tři (3) pracovní dny předem na e-mailovou adresu koutnik@elektroprim.cz.
 
Při odevzdání listinných kmenových akcií na jméno bude mezi předávajícím akcionářem a osobou, která je k převzetí listinných kmenových akcií emitovaných Společností pověřena představenstvem Společnosti, sepsán písemný zápis.
 
Číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., akcionáři sdělí předem na e-mailovou adresu koutnik@elektroprim.cz, nejpozději však při sepisu zápisu o odevzdání akcií. Akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů a informací o majetkovém účtu, které musí být poskytnuty v takovém rozsahu, aby Společnost mohla zajistit zaevidování zaknihovaných kmenových akcií na jméno emitovaných Společností.
 
Zaslání akcií prostřednictvím držitele poštovní licence nebo obdobnou formou není možné. Akcie musí být odevzdány osobně akcionářem nebo osobou, kterou k tomuto jednání akcionář písemně zmocní.
 
V Praze dne 29. 3. 2017
 
Představenstvo společnosti
 
Elektroprim - Koutník, a.s.

Přehled aktualit

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (16.5.2017)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2017 od 10 hodin v sídle společnosti.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií (30.3.2017)

Valná hromada společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. rozhodla o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno.

Změny ve statutárních orgánech společnosti (2.1.2017)

Dne 4. 11. 2016 byly na řádné valná hromadě schváleny změny ve statutárních orgánech společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (20.10.2016)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (20.10.2016)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. června 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.

Změny v představenstvu společnosti (1.9.2015)

Dne 31. srpna 2015 rozhodla řádná valná hromada o změně v představenstvu společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Elektroprim-Koutník, a.s. slaví 25 let (14.7.2015)

V květnu 2015 oslavila naše společnost 25. výročí založení.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (4.5.2015)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. června 2015 od 10 hodin v sídle společnosti.

Změny ve statutárních orgánech společnosti (20.6.2014)

Dne 19. června 2014 rozhodla valná hromada o změnách ve statutárních orgánech společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (8.4.2014)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19. června 2014 od 10 hodin v sídle společnosti.

Prověrka ISO 9001 (6.11.2013)

V říjnu 2013 ve společnosti proběhl úspěšně 1. dozorový audit ISO 9001.

Ukončení významné zakázky (6.11.2013)

Dne 1. října 2013 jsme předali významnou a dlouhodou zakázku, kterou jsme realizovali na SD Bílina, a.s. pro zadavatele PRODECO a.s.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2013 (6.11.2013)

Každoroční pracovně-společenské setkání zaměstnanců Elektroprim-Koutník, a.s. proběhlo ve dnech 11. a 12. dubna 2013 již tradičně na horské chatě Emeran na Klínech.

Rozhovor s Pavlem Koutníkem v Panoramě (30.8.2012)

Dne 29.6.2012 vyšel v magazínu ČSOB Panorama rozhovor s výkonným ředitelem a předsedou představenstva Pavlem Koutníkem.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2012 (4.6.2012)

Pravidelné pracovně-společenské setkání zaměstnanců Elektroprim-Koutník, a.s. proběhlo ve dnech 12. a 13. dubna 2012 již tradičně na horské chatě Emeran na Klínech.

Změny v představenstvu společnosti (19.12.2011)

Od 9. prosince 2011 dochází ke změně v představenstvu společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Otevření nové budovy v areálu Duchcov (2.11.2011)

Dne 1. listopadu 2011 byla za účasti významných hostů slavnostně otevřena nová budova ředitelství v areálu Duchcov.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2011 (11.4.2011)

Jako každý rok společnost Elektroprim-Koutník, a.s. připravila pro své zaměstnance dvoudenní pracovně-společenské setkání.

Ubytovna pro zaměstnance prošla rekonstrukcí (11.4.2011)

V roce 2010 byla v areálu Duchcov započata postupná rekonstrukce jednotlivých budov. Začátkem dubna 2011 byla jako první po náročné rekonstrukci znovuotevřena ubytovna pro zaměstnance.

Změny ve vedení společnosti (4.1.2011)

Od 1. ledna 2011 dochází ke změně ve vedení společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Prověrka ISO (16.12.2010)

V říjnu 2010 proběhl v naší společnosti dozorový audit SMJ ISO 2000.

Oslavy založení společnosti - 2010 (13.4.2010)

Jako každý rok i letos uspořádalo vedení společnosti pro své zaměstnance pravidelné dvoudenní setkání, které se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. dubna 2010 v hotelu Cascade v Mostě.

Rekonstrukce zakladače v Kosovu (29.4.2009)

Koncem roku byla dokončena naše dosud největší zahraniční zakázka "Rekonstrukce zakladače A2 RsB 4 400.60" v povrchovém dole Sibovc v Kosovu poblíž hlavního města Priština.