Pozvánka na řádnou valnou hromadu

20.10.2016

 Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti 
Elektroprim – Koutník, a.s., 
IČO: 256 88 812
 
se sídlem Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5510
 
svolává
 
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 4. 11. 2016 od 10:00 hod
 
v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58 
(zasedací místnost)
 

Pořad jednání valné hromady:
 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání ekonomické situace společnosti.
5. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti na zaknihované.
6. Volba členů představenstva společnosti.
7. Závěr.
 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění, resp. vyjádření představenstva společnosti
 
K bodu 2. pořadu jednání valné hromady
 
Návrh usnesení
Valná hromada společnosti  Elektroprim – Koutník, a. s., schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění
Valné hromadě je představenstvem předkládán jednací a hlasovací řád v podobě, v jaké je předkládán opakovaně na valných hromadách společnosti. Jednací a hlasovací řád je od okamžiku uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí v sídle společnosti a před konáním valné hromady a v jejím průběhu bude k dispozici též u prezence.
 
 
K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
Valná hromada v souladu s čl. VIII. bod 12. stanov společnosti volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů.  Návrhy konkrétních osob do orgánů valné hromady budou předneseny podle účasti osob na valné hromadě.
 
 
K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva
Představenstvo společnosti zařadilo bod „Projednání ekonomické situace společnosti“ na pořad valné hromady z důvodu velkého objemu neuhrazených pohledávek společnosti. Představenstvo hodlá seznámit akcionáře společnosti s aktuální ekonomickou situací společnosti a projednat s nimi možné varianty jejího řešení.
 
 
K bodu 5. pořadu jednání valné hromady
 
Návrh usnesení
Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a. s., rozhoduje o změně čl. V. odst. 6. stanov společnosti podle návrhu představenstva tak, že nově bude znít: „Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“
 
Zdůvodnění
V souvislosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), od 1. 10. 2016 zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§ 48 odst. 7 ZZVZ). Z toho důvodu je pro společnost nezbytné v případě, chce-li se nadále úspěšně účastnit zadávacích řízení, změnit podobu akcií z listinných na zaknihované, tzn. provést zaknihování akcií.
 
Rozhodnutím o přeměně listinných akcií na zaknihované se mění stanovy společnosti a přijetí takového rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.
 
 
K bodu 6. pořadu jednání valné hromady
 
Vyjádření představenstva
Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře informaci, že zvažuje po dosažení konsensu s ostatními akcionáři vhodnost provedení personálních změn v obsazení představenstva společnosti, zařadilo představenstvo tento bod na program valné hromady. Ke dni odeslání této pozvánky však nebyla společnosti doručena rezignace žádného člena představenstva společnosti ani žádný konkrétní návrh akcionáře.
 
 
Valné hromady se může účastnit každý akcionář společnosti, a to buď osobně, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování. 
 
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:45 hod.
 
 
                                                                                                                     Představenstvo společnosti
                                                                                                                       Elektroprim – Koutník, a.s.
 
V Praze dne 3. října 2016

Přehled aktualit

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (16.5.2017)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2017 od 10 hodin v sídle společnosti.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií (30.3.2017)

Valná hromada společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. rozhodla o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno.

Změny ve statutárních orgánech společnosti (2.1.2017)

Dne 4. 11. 2016 byly na řádné valná hromadě schváleny změny ve statutárních orgánech společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (20.10.2016)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (20.10.2016)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. června 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.

Změny v představenstvu společnosti (1.9.2015)

Dne 31. srpna 2015 rozhodla řádná valná hromada o změně v představenstvu společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Elektroprim-Koutník, a.s. slaví 25 let (14.7.2015)

V květnu 2015 oslavila naše společnost 25. výročí založení.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (4.5.2015)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. června 2015 od 10 hodin v sídle společnosti.

Změny ve statutárních orgánech společnosti (20.6.2014)

Dne 19. června 2014 rozhodla valná hromada o změnách ve statutárních orgánech společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (8.4.2014)

Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19. června 2014 od 10 hodin v sídle společnosti.

Prověrka ISO 9001 (6.11.2013)

V říjnu 2013 ve společnosti proběhl úspěšně 1. dozorový audit ISO 9001.

Ukončení významné zakázky (6.11.2013)

Dne 1. října 2013 jsme předali významnou a dlouhodou zakázku, kterou jsme realizovali na SD Bílina, a.s. pro zadavatele PRODECO a.s.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2013 (6.11.2013)

Každoroční pracovně-společenské setkání zaměstnanců Elektroprim-Koutník, a.s. proběhlo ve dnech 11. a 12. dubna 2013 již tradičně na horské chatě Emeran na Klínech.

Rozhovor s Pavlem Koutníkem v Panoramě (30.8.2012)

Dne 29.6.2012 vyšel v magazínu ČSOB Panorama rozhovor s výkonným ředitelem a předsedou představenstva Pavlem Koutníkem.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2012 (4.6.2012)

Pravidelné pracovně-společenské setkání zaměstnanců Elektroprim-Koutník, a.s. proběhlo ve dnech 12. a 13. dubna 2012 již tradičně na horské chatě Emeran na Klínech.

Změny v představenstvu společnosti (19.12.2011)

Od 9. prosince 2011 dochází ke změně v představenstvu společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Otevření nové budovy v areálu Duchcov (2.11.2011)

Dne 1. listopadu 2011 byla za účasti významných hostů slavnostně otevřena nová budova ředitelství v areálu Duchcov.

Pravidelné setkání zaměstnanců - 2011 (11.4.2011)

Jako každý rok společnost Elektroprim-Koutník, a.s. připravila pro své zaměstnance dvoudenní pracovně-společenské setkání.

Ubytovna pro zaměstnance prošla rekonstrukcí (11.4.2011)

V roce 2010 byla v areálu Duchcov započata postupná rekonstrukce jednotlivých budov. Začátkem dubna 2011 byla jako první po náročné rekonstrukci znovuotevřena ubytovna pro zaměstnance.

Změny ve vedení společnosti (4.1.2011)

Od 1. ledna 2011 dochází ke změně ve vedení společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.

Prověrka ISO (16.12.2010)

V říjnu 2010 proběhl v naší společnosti dozorový audit SMJ ISO 2000.

Oslavy založení společnosti - 2010 (13.4.2010)

Jako každý rok i letos uspořádalo vedení společnosti pro své zaměstnance pravidelné dvoudenní setkání, které se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. dubna 2010 v hotelu Cascade v Mostě.

Rekonstrukce zakladače v Kosovu (29.4.2009)

Koncem roku byla dokončena naše dosud největší zahraniční zakázka "Rekonstrukce zakladače A2 RsB 4 400.60" v povrchovém dole Sibovc v Kosovu poblíž hlavního města Priština.